Algemene voorwaarden

 

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Adviesbureau Anne Marie van Hees/DUTTA, Rompertweg 7, 5247NK, Rosmalen (hierna: DUTTA) en zijn klanten via de online shop www.dutta-shop.nl

 

 

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

 1. Bestelproces

  • DUTTA biedt zijn klanten een aanbod voor zaken omtrent honden. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
  • Door het klikken op het winkelwagen icoon, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
  • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop.
  • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
  • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

 2. Afsluiten van overeenkomsten
  De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met DUTTA wordt alleen bevestigd als DUTTA de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

 3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling
  De betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.3 genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.3 genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

 4. Beperkte hoeveelheid
  De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan.

3. Prijzen en verzendkosten

 1. Prijzen
  Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

 2. Verzendkosten
  DUTTA levert vanaf een minimale bestelwaarde van EUR 4,- (exclusief verzendkosten). Brievenbus pakketjes zijn €4,00. Normale pakketjes €6,50

4. Verzending

In het geval dat DUTTA niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan DUTTA zijn geleverd door eigen leveranciers, mag DUTTA zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal DUTTA de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal DUTTA het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met DUTA. Als resultaat heeft DUTTA de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van DUTTA totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van DUTTA niet toegestaan.

 

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met DUTTA.

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (DUTTA) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

 

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons
DUTTA

Rompertweg 7

5247NK Rosmalen

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour gezonden.

DUTTA draagt de kosten voor de retourzending van de goederen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van goederen die:

 • niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.
 • niet geschikt zijn voor retournering met als reden, bescherming van gezondheid of hygiëne als de verzegeling is verbroken na de levering.
 • na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

 • "Aan DUTTA, Rompertweg 7, 5247NL Rosmalen, duttawebshop@gmail.com
 • ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
 • - Factuurnummer:
 • - Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • - Naam van de persoon / consument(en):
 • - Adres van de persoon / consument(en):
 • - Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
 • - Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing.

8. Betaalmethoden en creditnota's

 1. Betaalmethoden
  Goederen kunnen worden betaald met vooruitbetaling. DUTTA heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

 2. Vooruitbetaling
  Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Coach is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL.

 3. Bankgegevens:
  Adviesbureau Anne Marie van Hees
  Bank: RABOBANK
  Plaats: Rosmalen
  IBAN: NL54RABO0105278033

 4. Creditnota's
  In het geval van aflossing van creditnota's moeten de specifieke, geldige aflossingsvoorwaarden, minimale bestellings hoeveelheid en periode van geldigheid etc. worden nageleefd. De bijbehorende informatie is te vinden op de creditnota's. In ieder geval kan er maar een creditnota of een bestelling/klant gerichte korting worden gebruikt per aankoop. Uitbetaling in cash of verrekening met vorige bestellingen zijn niet mogelijk. Doorverkoop is verboden.

9. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast.

 

 

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 1 januari 2021